NANKANG
WARRANTY 2 YEARS
 
NANKANG รับประกันความเสียหายอันเกิดจากความชำรุดบกพร่องในการออกแบบ กระบวนการผลิต หรือวัสดุส่วนประกอบ ตามเงื่อนไขของผู้นำเข้า