top of page
Metzeler

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันยาง

การรับประกันสินค้า Metzeler คือการรับประกันว่ายาง Metzeler ผ่านการผลิตและถูกตรวจสอบในมาตราฐานสูงสุดในโรงงานยางมอเตอร์ไซค์ ทั้งนี้หากยางเส้นใด มีการชำรุด หรือทำงานผิดเพี้ยน อันมีสาเหตุจากการผลิต ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ หลังจากบริษัทได้รับยางเส้นที่ “นำมาเคลม” โดยมีเงื่อนไขและระเบียบการดังต่อไปนี้

เครือบริษัท MEZ Motowork ผู้แทนจำหน่ายยางมอเตอร์ไซค์ Metzeler แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ประสานการรับประกันสินค้ายาง Metzeler เฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท MEZ Motowork และสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีระยะเวลารับประกันนับแต่วันที่เปลี่ยนเป็นระยะเวลา 8 เดือน ในทุกกรณีที่เกิดจากตัวยางเอง ส่วนรถ ต่ำกว่า 400cc จะรับประกันหลังจากวันเปลี่ยน 6 เดือน ในทุกกรณีที่เกิดจากตัวยางเอง (เปลี่ยนเส้นใหม่ให้ทันที)

การรับประกันสินค้า เป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานปกติ ที่ถูกวิธี หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น โดยลูกค้าต้องให้ข้อมูลและนำ ส่งสินค้ากลับมายังบริษัทเพื่อทำการตรวจสอบ

ยางที่อยู่ในเกณฑ์การรับประกัน

  • ยางใส่รถขนาดความจุ 500cc ขึ้นไปที่มีการลงทะเบียนออนไลท์ MEZ Motowork

  • ยางใส่รถขนาดความจุ 100 – 400cc ที่มีการลงทะเบียนออนไลท์ MEZ Motowork

  • ทุกกรณี (ยกเว้นยางที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น เหยียบตะปู เป็นต้น)

ข้อยกเว้นไม่รับประกัน

  • ไม่มีการลงทะเบียนรับประกันยาง

  • ยางที่ลูกค้าใช้เกิดจากอุบัติเหตุ

  • ความเสียหายที่เกิดจากขนาดยางที่ไม่เหมาะสมกับขนาดกระทะล้อ

  • เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือ เหตุสุดวิสัย

  • ความเสียหายจากการใช้งานในสภาวะแรงดันลมอ่อน อุบัติเหตุ การกระแทก หรือการใช้งานบนถนนเสีย หรือพื้นผิวที่ไม่ใช่ถนน

bottom of page