top of page
Continental

เงื่อนไขการรับประกันยางคอนติเนนทอล

การเข้าร่วมการรับประกัน

 • 1) ลูกค้าสามารถขอรับสิทธิ์ประกันนี้ โดยการลงทะเบียนออนไลน์ของทางบริษัทคอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยลูกค้าจะต้องระบุข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงเท่านั้น พร้อมแนบใบเสร็จจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ มิฉะนั้นการรับประกันจะเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้

 • 2) การรับประกันนี้จะมีผลต่อเมื่อลูกค้าได้มีการลงทะเบียนออนไลน์กับทางบริษัทฯโดยสมบูรณ์ (การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ เมื่อท่านได้รับรหัสยืนยันการลงทะเบียนแล้วเท่านั้น) ภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อยางแล้วเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันยางคอนติเนนทอล

 • 1. การรับประกันยางชำรุด 365 วัน หรือ 25,000 กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) โดยนับจากวันแรก คือ วันที่ในใบเสร็จรับเงิน และจากเลขไมล์ที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน เป็นสำคัญ ครอบคลุมยางชำรุดทั้งที่เกิดจากการใช้งานตามปกติและจากการผลิต เช่น ยางโดนของมีคมบาดหรือตำ แก้มยางบวมจากการกระแทกตกหลุมอย่างแรงเบียดฟุตบาท ยางปริ แตก ร่อน ฯลฯ

 • 2. ในกรณียางถูกของมีคมตำแต่สามารถปะได้ทางผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซม ซึ่งในกรณีบาดแผลใหญ่จนไม่สามารถทำการปะหรือซ่อมแซมได้ ทางบริษัทฯจะทำการเปลี่ยนเส้นใหม่

 • 3. การรับประกันนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อและเปลี่ยนยาง ยี่ห้อคอนติเนนทอล เฉพาะรุ่นที่ผลิตในโรงงานโซนเอเชียกับตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ของบริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อย่างเป็นทางการ ครบทั้ง 4 เส้น ต่อการเปลี่ยนยาง 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จ ต่อรถ 1 คัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยทางบริษัทฯจะทำการรับประกันยางชำรุด 365 วัน หรือ 25,000 กิโลเมตร นับตั้งแต่วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินและการลงทะเบียนออนไลน์

 • 4. บริษัทฯจะเปลี่ยนยางให้สูงสุด 4 เส้นต่อ 1 ใบเสร็จรับเงินภายในระยะเวลารับประกันยาง 365 วัน หรือ 25,000 กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

 • 5. การเคลมยางในการรับประกันนี้ ผู้ขอรับประกันจะต้องนำยางที่เสียหายมาแสดงต่อร้านค้าที่ท่านซื้อยาง และต้องแนบใบเสร็จรับเงินพร้อมแจ้งรหัสยืนยันการลงทะเบียนรับประกันฯ เพื่อการตรวจสอบข้อมูลยาง ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด/DOT และข้อมูลรถ (ยี่ห้อ / รุ่นรถ / ทะเบียนรถ) และข้อมูลวันเดือนปีที่ผลิตยาง ให้ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินและข้อมูลในการลงทะเบียนออนไลน์ หากข้อมูลไม่ตรงกันหรือไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกัน

 • 6. การเปลี่ยนยางเส้นใหม่บริษัทฯจะเปลี่ยนยางยี่ห้อรุ่นและขนาดเดียวกันกับยางเดิมที่ ชำรุดยกเว้นกรณีไม่มียางรุ่นยี่ห้อและขนาดเดิมทางบริษัทฯจะใช้ยางรุ่นอื่นทดแทนแ ละหากยางใหม่มีราคาสูงกว่าผู้ขอรับประกันจะต้องจ่ายเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้นโดยคิดจ ากราคา ณ วันที่เปลี่ยนยางใหม่ กรณียางชำรุดและมีการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ระยะการรับประกัน 365 วัน หรือ 25,000 กิโลเมตร ยังคงนับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน

 • 7. ผู้ขอรับสิทธิ์ต้องเป็นผู้ชำระค่าบริการอื่นๆที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าถอดใส่ ค่าตั้งศูนย์ ถ่วงล้อใหม่ และค่าเติมลมยางไนโตรเจน เป็นต้น

 • 8. โดยผู้ขอรับประกันจะต้องทิ้งยางที่ชำรุดไว้ให้กับทางตัวแทนจำหน่าย ยางเส้นที่ชำรุดและได้รับการรับประกันและเปลี่ยนยางเส้นใหม่ไปแล้ว ยางเส้นที่ชำรุดจะตกเป็นสมบัติของ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัดทันที และผู้ขอรับประกันจะไม่สามารถเรียกร้องขอรับคืนได้

 • 9. ยางคอนติเนนทอล ที่เป็นยางติดรถใหม่ (Original Equipment) และ/หรือเป็นยางนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยผู้นำเข้าใดๆที่มิใช่บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่ได้รับการรับประกันฯตามนโยบายฉบับนี้

 • 10. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายของกระทะล้อล้อแม็กซ์หรืออะไหล่เกี่ยวเนื่ องอื่นๆ

 • 11. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสาเหตุของการชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ยา งรถยนต์ก่อนที่จะทำการชดเชย โดยคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นอันสิ้นสุด และผลการพิจารณาการรับประกันสินค้าถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯเท่านั้น

 • 12. ทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมายหากทำการตรวจสอบและพบว่าร้านค้ารวมถึงตั วแทนจำหน่ายได้ทำการทุจริตเพื่อให้ทางบริษัทฯเกิดความเสียหายจากนโยบายการรั บประกันดังกล่าว

 • 13. โปรดกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนออนไลน์ให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริงเท่านั้น มิฉะนั้นการรับประกันจะเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้

 • 14. บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิก และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้ทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของนโยบาย เพื่อความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับประกันยางคอนติเนนทอล

 • 1) ลูกค้ามิได้ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อขอรับประกันผลิตภัณฑ์กับทางบริษัทฯภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อยาง

 • 2) ข้อมูลของยางที่เสียหายและรถยนต์คันที่ขอรับสิทธิ์ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในใบเสร็ จรับเงินและ/หรือข้อมูลในการลงทะเบียนออนไลน์

 • 3) ยางที่เสียหายไม่สามารถตรวจสอบได้ เช่น ยางเสียหายจนไม่สามารถดูเลข DOT หรือวันเดือนปีที่ผลิตยางได้ เป็นต้น

 • 4) ความลึกของร่องดอกยางน้อยกว่าที่บริษัทฯกำหนด (ยางสำหรับรถยนต์ ความลึกของร่องดอกยางไม่น้อยกว่า 3.0 มิลลิเมตร ยางสำหรับรถกระบะ รถอเนกประสงค์ ความลึกของร่องดอกยางไม่น้อยกว่า 4.0 มิลลิเมตร โดยวัดจากความลึกของดอกยางจากบริเวณกึ่งกลางของหน้ายาง)

 • 5) การจงใจเจตนาทำให้ยางเสียหาย เพื่อจะนำมาเคลมยางใหม่

 • 6) ยางที่เสียหายคือยางที่ได้รับจากการเคลมภายในการรับประกันนี้

 • 7) ยางที่เสียหายเฉพาะภายนอกของยาง (โครงสร้างยางไม่เสียหาย ไม่เห็นเส้นใยโครงสร้างยาง) เช่น กรณีแก้มยางถูกขูดทำให้ผิวของยางเสียหาย แต่ไม่ถึงเส้นใยโครงสร้างยาง

 • 8) ยางเสียหายเกิดจากการใช้ลมยางไม่เหมาะสม เช่น การเติมลมยางมาก หรือน้อยกว่าที่ผู้ผลิตกำหนด หรือจากการวิ่งโดยไม่มีลมยาง

 • 9) ยางที่เสียหายมิได้ทำการบำรุงรักษาตามระยะ หรือขาดการดูแลรักษา ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น มิได้สลับยาง ถ่วงล้อทุก 10,000 กม. หรือ 6 เดือน

 • 10) ยางที่เสียหายเกิดจากการใช้กระทะล้อไม่ถูกต้อง หรือล้อที่ไม่เหมาะสมกับประเภทของยาง หรือขนาดยางไม่ตรงกับขนาดเดิมของรถ ตามที่ผู้ผลิตรถแนะนำ หรือการเปลี่ยนขนาดยาง โดยความกว้างของหน้ายางเพิ่มขึ้นมากกว่า 20 มม.

 • 11) การบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดความสามารถของยาง และการใช้ความเร็วเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด โดยพิจารณาตามข้อมูลที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้ยางของบริษัทฯ

 • 12) ความเสียหายจากสารเคมี น้ำมัน ภัยธรรมชาติ สภาพอากาศ ผลกระทบจากบรรยากาศ อัคคีภัย

 • 13) การใช้รถขณะที่สภาพของรถหรือชิ้นส่วนอะไหล่ของรถหรือยางไม่พร้อมใช้งา น

 • 14) ยางที่ได้รับความเสียหายจากความบกพร่องของช่วงล่าง ความผิดปกติของศูนย์ล้อ ระบบเบรก ตลอดจนความไม่สมดุลของล้อ หรือความบกพร่องของชิ้นส่วนอื่น ทำให้ยางสึกไม่สม่ำเสมอ สึกไม่เท่ากัน สึกเป็นบั้ง หรือสึกเร็วกว่าที่ควร

 • 15) ความไม่พึงพอใจในสินค้า เช่น เสียงของยาง ความแข็ง หรือความนิ่มของยาง และ / หรือ ความสวยงามของยาง

 • 16) การใช้งานผิดประเภท เช่น ใช้เพื่อการแข่งขัน หรือ ใช้เพื่อการพาณิชย์ เช่น รถตู้โดยสารประจำทาง หรือรถแท็กซี่ เป็นต้น

 • 17) การเสื่อมสภาพของยาง หรือ การหลุดร่อนของดอกยางจากการใช้งาน

 • 18) กรณีโอนถ่าย หรือ ถอดสินค้าไปติดตั้งที่รถอื่น ที่ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนประกันนี้ หรือการเรียกร้องโดยผู้ครอบครองกรรมสิทธ์รถยนต์หรือยางรายใหม่

 • 19) กรณีการถอดประกอบ แก้ไข ปรับแต่ง หรือเปลี่ยนสินค้าโดยผู้อื่น

 • 20) การใช้รถไม่เหมาะสม, การใช้รถบนทางที่ไม่เหมาะสม หรือการใช้ยางไม่เหมาะสมกับรถ หรือการปรับแต่ง ติดตั้ง ต่อเติมรถยนต์ที่ไม่เหมาะสม

 • 21) ยางที่ใช้กับรถที่มีการดัดแปลง ปรับเปลี่ยน แต่งช่วงล่าง ดัดแปลงมุมล้อ

 • 22) การใช้รถโดยผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

 • 23) การขับขี่โดยผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 • 24) ความรับผิดต่อร่างกาย การบาดเจ็บ การเสียชีวิต และความเสียเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 • 25) การใช้รถนอกอาณาเขตประเทศไทย

bottom of page