ROADTEC™ SCOOTER

ROADTEC™ SCOOTER

ความคล่องตัวในการใช้งานในทุกฤดูกาล

เนื้อของซิลิกาในสูตรผสมมีความยืดหยุ่นและใช้งานได้หลากหลายในช่วงอุณหภูมิและพื้นผิวถนนในเขตเมืองและอื่น ๆ
ROADTEC ™ Scooter จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานในทุกฤดูกาลโดยไม่ต้องคำนึงถึงสภาพอากาศและอุณหภูมิด้วยการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมในทุกสถานการณ์

CODE F/R ขนาด ราคา
3995300 F 110/70 - 12 M/C TL 47P 1300
3845400 F 120/70 - 12 51P TL 1350
3776700 F 110/70 - 13 M/C 48P TL 1700
3846200 F 100/80 - 14 M/C TL 54S REINF 1400
3987100 F 110/80 - 14 M/C TL 57S REINF 1450
3995200 F 120/70 - 14 M/C 55S TL 2050
3846300 F 120/80 - 14 M/C 58S TL 2,250
3556800 F 120/70 - 15 M/C 56S TL 2150
       
3845600 R 130/70 - 12 62L REINF TL 2000
3845700 R 140/70 - 12 65P REINF TL 2,600
3846600 R 130/70 - 13 M/C 63P REINFTL 2,500
3846700 R 100/90 - 14 M/C 57P REINFTL 2200
3846900 R 140/70 - 14 M/C 68P REINFTL 2600
3518000 R 150/70 - 14 M/C 66S TL 3000